نشریه دانشجویی شهرت، نشریه ای درباره شهر (SHAHRAT) - بانک ها و نمایه نامه ها