نشریه دانشجویی شهرت، نشریه ای درباره شهر (SHAHRAT) - اهداف و چشم انداز