نشریه دانشجویی شهرت، نشریه ای درباره شهر (SHAHRAT) - ورود کاربران