نشریه دانشجویی شهرت، نشریه ای درباره شهر (SHAHRAT)